ما خانه‌به‌دوشان غم سیلاب نداریم

ما جز پسر فاطمه، ارباب نداریم

پدر #شهید_محمدرضا_مرادی (از دستمال‌سرخ‌ها) می‌گفت:

مستأجری یعنی خوش‌نشینی! هرجا ناراحت باشیم، راحت جابجا می‌شیم.

#کتاب حلوای عروسی، ص ۵۶

قانع بودند و خوشبخت.

www.PavaraQi.ir | @PavaraQi

تازه بمانید: