#رسانه_...

تصمیم اصلاح مصرف سوخت که کار خوب و عاقلانه‌ای بود ولی بسیار دیر و بد اجرا شد، در صفحه اول این روزنامه حامی دولت، به سه شیوه نامگذاری شده است:
روزنامه جناحی سیاست‌زده
آنجایی که قرار است به بدی از آن یاد شود و مقصر مشخص شود، نوشت: تصمیم #نظام بود!
آنجایی که قرار است مشروع و قابل توجیه معرفی شود، نوشت: از تصمیم #سران_قوا حمایت می‌کنیم.
آنجایی که قرار است به نیکی از آن یاد شود، نوشت: تصمیم #دولت درست بود.

بعضی‌ها هر لحظه رنگ عوض می‌کنند و سخن را فقط طبق منافع لحظه‌ای خود می‌گویند. 


www.PavaraQi.ir | @PavaraQi
تازه بمانید: