مسجدنما به هفته #۳۰۰ رسید.

۳۰۰ هفته است با شما فعالان فرهنگی تربیتی مساجد و مدرسه‌ها همراه هستیم. شما همچنان می‌توانید با یک چاپگر، چراغ تابلو اعلانات مسجد، مدرسه، اداره و... خود را با مطالب خوب و طراحی زیبا متناسب با همان هفته روشن نگه دارید.

http://masjednama.ir/post/6256/pack-300

@masjednama

تا پیشنهادی دیگر:

ble.im/join/YTdkMDA1Yj