بعضی در #رؤیا هستند تا از #واقعیت فرار کنند و برخی در #رؤیا هستند تا #واقعیت را برای همیشه #تغییر دهند.

#آینده‌نگر

واقعیت‌ها قابل تغییرند؛ به بلندی همت‌ها و آرمان‌ها.

www.PavaraQi.ir | @PavaraQi
تازه بمانید:
ble.ir/join/NzBiYmQwYT