#بریده_کتاب

#خاطرات محمود رعیت‌نژاد یکی از آن ۲۳ نفر نوجوان از اولین ساعات آزادی از ۹ سال اسارت در ۱۳۶۹:

+ چقدر آقا پیر شده

+ ابتذال موسیقی در آخر دهه ۶۰

+ باقر قالیباف، راننده اتوبوس اسرا

#کتاب «از مشهد تا کاخ صدام» #نشر_ستاره‌ها

خرید: cutt.ly/kamt

www.PavaraQi.ir | @PavaraQi

تازه بمانید: