به بهانه سریالهای ماه مبارک رمضان سازمان صدا و سیمای «جمهوری اسلامی ایران»
تلویزیون و ماه مبارک رمضانتلویزیون جالبی داریم.
برخی صحنه های بعضی سریالهای ماه مبارک رمضان را با بچه ها دیدیم. به ذهنم رسید که از صدا و سیمای انقلاب اسلامی ایران که قرار بود رسانه این انقلاب باشد، بپرسیم:
«چند می گیری حداقل ماه رمضون، فیلم و سریال پخش نکنی؟!»
با این ژانر های ماورایی، مردم را احمق فرض کردند؟
گفتمان انقلاب اسلامی که هیچ، یه چیز درست و حسابی پخش کنید که بشه خانوادگی دید!

خبر خوب:
شنیده شده امشب در برنامه راز، وحید جلیلی، سردبیر نشریه راه، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی حضور خواهد یافت.