شرکتهای حامی اسرائیل رو تحریم کنیم

URL: http://www.inminds.com/boycott-brands.html

تا نابودی اسرائیل چیزی نمانده است.