بچه که بودم به من آموختند:
«فحش نباید بدهی گوسفند
بی ادبی بوده از این خانه دور
حرف رکیکی نزنی بی شعور»

(منبع: دی اکسید شوکران، سعید نوری،
انتشارات سپیده باوران مشهد
ص 95؛ اینجا برای اطلاعات بیشتر)

هنوز خیلی از ماها به این نکته توجه نداریم که حتی اعمال خودمان هم با گفته هامان یکسان نیست.