شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول شش سال تحصیل من در رشته فرهنگ و ارتباطات، همیشه موجب انبساط خاطر ()  و نگرانی های شدید () ما می شد. (مثلا)
شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی مهم است. اما هیچ کس (بجز آقای مخبر دزفولی و شخص رهبری نظام) آن را جدی نمی گیرد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت، قوه چهارم نظام جمهوری اسلامی است که به سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه بی حد و حصر فرهنگ مشغول است و تمامی مسئولین رده بالای نظام عضو آن هستند.
مشکل بزرگ این شورا هم (البته یکی از آنها) این است که خودشان هم خودشان را جدی نمی گیرند. مصوبات خودشان را هم اجرا نمی کنند! نمونه تابلو شده آن هم همین قانون عفاف و حجاب است. (می بینید محدوده فرهنگ چقدر گسترده است؟!)
بهانه نوشتن این مطلب، خواندن این خبر بود که وزیر علوم در مرتبط ترین جلسه ای که در این شورا باید حضور می یافت، شرکت نکرد و نماینده سازمان سنجش را هم تحویل نگرفتند و در نتیجه وضعیت آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشگاهها در سال نود، تا یک هفته دیگر مبهم می ماند!
اینجا و اینجا را بخوانید.