قرار است سایت جدیدی برای دانشکده فرهنگ و ارتباطات درست کنیم.
سایتی که مطابق نیازهای دانشجویان و استادان باشد.
قرار است هر دانشجویی یک صفحه پروفایل مخصوص خودش را  داشته باشد و مثلا تکالیف (با قابلیت این که چه چیزی برای چه کسانی قابل مشاهده باشد)، یادداشتهای فرهنگی ارتباطی، سوابق علمی به سهولت قابل دسترسی باشد.
منتظر نظر دوستان، نیازهایی که سایت دانشکده می تواند جواب دهد و... هستم.