اولین بیانیه تصویری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
به مناسبت نامه‌های سرگشاده اخیر دانشجویان دانشگاه که بدون اسم امضا می‌شدند،
برای ایجاد تنوع، یک کار کنیم که بخندیم و یک خاطره قشنگ بسازیم و بعضی چیزهای دیگر
این بیانیه را صبح امروز منتشر کردم:
اولین بیانیه تصویری دانشگاه امام صادق علیه السلام
1- این بیانیه،از کلمات تشکیل نشده است. بچه‌ها حوصله خوندن ندارند. تصویر یک دنیا حرف می‌زند!
2- هر گونه برداشت منصفانه‌ای از تصویر آزاد است.
3- معنی این تصویر، «خفه شید!» نیست. اگه این طور بود، عکس یک آدم عصبانی را می‌ذاشتم! نه عکس یک کودک معصوم!
4- این بیانیه، اختصاصی به بیانیه اخیر مدیران نشریات دانشجویی ندارد.
5- لزوما معنای تصویر، دعوت به سکوت نیست. مثلا: «اِه! اه! چه گندی زدیم!» «صداشو در نیاریم!» و یا چیزهای دیگر!