در #دهه_فجر مساجد را خیلی دوست دارم. چون دهه فجر، مساجد دوباره فعال می‌شوند و پررونق. برنامه‌های متنوع، سخنرانی و...

انگار یادمان می‌افتد #انقلاب_اسلامی از مساجد شروع شد و اصلاً انقلاب کردیم تا #مسجد بسازیم.

امروز مسجدها چنانکه باید و شاید، نیستند. چون #سیاست‌زدایی شده‌اند؛ خبری در مساجد نیست. وقتی مسجد کارکرد سیاسی نداشته باشد، کارکرد عبادی هم نخواهد داشت. روح عبادت اسلامی همه‌اش سیاسی است.

دهه فجر که می‌شود، مساجد به حقیقت خود نزدیک می‌شوند.

www.PavaraQi.ir | @PavaraQi

تازه بمانید: